آیا از مطالب تمز راضی هستید؟
(22.77%) 217
بلی
(57.81%) 551
خیر
(19.41%) 185
استفاده نکردم

تعداد شرکت کنندگان : 953